Årsmøte innkalling 2018

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E O G R O M S D A L

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKMR 2 0 1 8

Tid: laurdag 7 april 2018
Kl: 10:00 til 13:00
Stad: Plassen (Molde), storyville

Førebels dagsorden:

Sak 1. Konstituering
1.1 Val av ordstyrar
1.2 Val av referantar
1.3 Val av to til å underskrive protokollen
1.4 Oppteljing av frammøtte og godkjenning av stemmefullmakter (Ingen medlem kan ha meir enn tre fullmakter Jfr Vedtekter for BKMR pkt 5.3)
1.5 Godkjenning av innkalling
1.6 Godkjenning av dagsorden

Sak 2 Styret si årsmelding 2017

Sak 3 Rapport frå Stiftelsesstyret for Ålesund Kunstfagskole

Sak 4 Rapport frå Vestlandsutstillingen sitt styre

Sak 5 Rapport frå Kontrollutvalet

Sak 6 Rekneskap for 2017

Sak 7 Saker lagt fram av styret

Sak 8 Saker lagt fram av medlemmane

Sak 9 Handlingsplan for 2018

Sak 10 Budsjett for 2018

Sak 11 Val

Dagsorden med sakspapir vert sendt ut seinast to veker før møtet.
Saker som medlemmane vil ta opp på årsmøtet må vere styret i hende seinast fire veker før møtet, innen 9 mars). Berre saker som er lagt fram på denne måten kan takast opp og handsamast på årsmøtet. Jfr Vedtekter for BKMR pkt 4

Saker til årsmøtet kan sendast styret v styreleiar Karin Augusta Nogva på bkmr.leiar@gmail.com eller til Sjømannsveien 26, 6008 Ålesund

Årsmøtet er vedtaksfør når det er lovleg innkalla Jfr Vedtekter for BKMR pkt 5.3
Sjå vedtektene på www.bkmr.no

Karin Augusta Nogva, Heidi Rødstøl og Eilin Midtbø
Styret i BKMR

Hopp til verktøylinje